Vi hajar kundens behov

BITE Mark & Anläggning AB är ett bolag i byggbranschen. Bolaget har två affärsområden:

1. Mark och anläggning
2. Drift och underhåll

Inom mark och anläggning är vi gärna med redan i projekteringsstadiet fram till att en gjuten platta finns på plats och finplaneringen är genomförd. VA och infrastruktur ingår även i detta affärsområde.

Inom drift och underhåll utför vi arbeten inom skötsel, grönytor, skolgårdar, parker, planteringar och snöröjning.

Vår grund är de ramavtal vi har där arbeten utförs genom avrop eller mindre kalkylarbeten i en form av orderhantering. Vi hantera även stora projekt där vi har egna etableringar och utförandet kan pågå under flera år.

Under större entreprenader anlitar vi underentreprenörer till specialuppdrag som exempelvis pålning och losshållning.

Idag står Drift och underhåll för ca 80 % av omsättningen. En storsatsning görs för att Mark och anläggnings tillväxttakt ska ligga på en hög nivå.

Strategin som är satt för BITE är att vi ska omsätta 500 Mkr år 2020. Förutsättningarna är skapade bland annat genom att grunden är satt med alla våra fantastiska medarbetare tillsammans med bra rekryteringar av både chefer och administrativ personal.

Geografiskt område:

  • Storstockholm

Kundsegment:

  • Kommuner
  • Byggföretag
  • Fastighetsbolag
  • Landsting
  • Energiföretag