Vi hajar kundens behov

BITE Mark & Anläggning Sverige AB är ett av Storstockholms ledande företag inom markentreprenader, drift- och underhåll/markskötsel, finplanering och anläggningsarbeten. Vi har c:a 65 anställda, omsätter närmare 250 miljoner kronor och håller på att certifiera oss enligt BF9K. Som samhällsbyggare tar vi ett stort socialt ansvar och erbjuder anpassade lösningar för en hållbar samhällsutveckling. Vi arbetar framförallt med offentlig sektor och allmännyttor, byggherrar och större privata fastighetsägare.

Företaget har tre primära affärsområden:

1. Drift och underhåll, skötsel av utemiljöer och grönytor
2. Styckesentreprenader och finplanering, i ramavtalsform
3. Anläggning och grundläggning, utförande- och totalentreprenader

Generellt om drift- och underhåll:
Affärsområdet inriktar sig främst på underhållsarbete, skötsel av utemiljöer och grönytor. Tillsyn av natur-, park- och tomtmark med arbetsmoment såsom renhållning, skötsel av gröna och hårdgjorda ytor, gräsklippning, beskärningsarbeten av buskar, träd och häckar samt trädfällning. Säkerhetsbesiktningar och reparationer av lekplatser, planteringar, nyanläggning av parkmiljöer, lekplatser inkl. garantiskötsel. Framförallt arbetar vi med långsiktiga skötselkontrakt, primärt med offentlig sektor exempelvis kommuner men även större bostadsrättsorganisationer som HSB och fastighetsägare som Botkyrkabyggen och Stockholmshem.

Generellt om styckesentreprenader och finplanering:
Affärsområdet fokuserar på styckesentreprenader och finplanering som är strukturerade i ramavtalsform. Merparten av kunderna är kommuner och större fastighetsägare. Några exempel på befintliga ramavtal är om- och nybyggnation av markanläggningar i Stockholms stad (söderförorter, innerstaden m.fl.), Nacka och Tyresö kommuner och SISAB. Utöver detta så utför vi finplaneringsprojekt åt byggherrar och andra företag som kommer med förfrågningar på enskilda ”styckesentreprenader”, exempelvis IKANO Bostad och HSB.

Generellt om anläggning och grundläggning:
Anläggning har flera riktningar inom företaget, en del som jobbar med något mindre och medelstora anläggningsprojekt, främst i ramavtalsform med kommuner såsom Tyresö, Botkyrka och Nacka kommuner men även privata fastighetsägare och byggherrar som exempelvis IKANO Bostad och HSB. Inom affärsområdet har vi även en del som arbetar med enskilda större entreprenader, och som i en del fall kan pågå i flera år. Dessa arbeten kan omfatta allt från en VA-schakt i en kommun för att ansluta nya fastigheter till VA-nätet eller knyta samman kommundelar, stadsdelar, till grundläggning för nyproduktion av såväl flerfamiljshus med tillhörande finplanering, ett nytt radhuskvarter eller nyproduktion av en industrilokal eller en ny grundskola.